Košík je prázdný

Registrace

Podmínky

 

Obchodní podmínky :


Dopravné a zásilkové služby
 

- obchodní balík (Česká pošta) - max. hmotnost 30kg

balíček o velikosti " S " do 2kg - 140,-Kč bez DPH

balíček o velikosti " S " do 5 kg - 151,-Kč bez DPH

balíček o velikosti " M " do 2kg - 145,-Kč bez DPH

balíček o velikosti " L " do 5kg - 185,-Kč bez DPH

 

 balíčky rozděleny velikostně:

- velikost S -  nejdelší rozměr zásilky je do 35cm

- velikost M -  nejdelší rozměr zásilky do 50cm

- velikost L  -  nejdelší rozměr zásilky do 100cm

 

ceny se mohou lišit dle tabulek české pošty
      

- při objednávce zboží nad 10kg se informujte na příplatku za dopravu telefonicky nebo e-mailem


 

Obchodní balík (přepravní službou FOFR)- max.hmotnost 50kg

od  -157Kč vč. DPH/balík do 5kg
      -182,- Kč vč. DPH/balík do 10kg
     - 212 Kč vč. DPH/balík do 15kg
     - 218,- Kč vč. DPH/balík do 20kg
     - 260,- Kč vč. DPH/balík do 30kg

BALÍK O DÉLCE 4m A HMOTNOSTI DO 5KG-387,20 KČ S DPH

 

-DOBÍRKA - PLATBA POUZE V HOTOVOSTI  PŘEPRAVCI 

 

- cena za 1balík max. délka 3m (balík v délce 4m a více,je příplatek o kterém budeme dopředu informovat)

-DOBÍRKA - PLATBA POUZE V HOTOVOSTI  PŘEPRAVCI !

 

- při objednávce zboží nad 10kg se informujte na příplatku za dopravu telefonicky nebo e-mailem.

 
-při objednávce plošných materiálů, lišt a profilů dlouhých délek a položek velkých objemů bude cena stanovena dopravní firmou a následně oznámena objednavateli, který se rozhodne zda bude doprava realizována
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

1. Všeobecně

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou:

 Lamino stolařské potřeby s.r.o.

Šafaříkova 1287/25, CZ - 693 01 Hustopeče

IČO:07614667   DIČ:CZ07614667

dále jen „prodávající“, na straně jedné a „kupující“ na straně druhé.

2. Ceny a ceníky

Aktuální cena prodávaného zboží je stanovena prodávajícím v e-shopu v internetovém obchodě a je uvedena bez DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny produktu a to v důsledku změny ceny dodavatele, resp. výrobce nabízeného výrobku. Platnost ceny je uvedena v ceníku.
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v e-shopu v internetovém obchodě.
Ceny uvedeny v ceníku zboží nezahrnují ceny recyklačních poplatků a žádných služeb v souvislosti se zbožím, jako je doprava, nebo instalace.

2.1 Ceny služeb

Ceny služeb jsou stanoveny prodávajícím v ceníku, který je dostupný na vyžádání u prodávajícího.
Ceny služeb můžou být individuální a odlišné od ceníku v závislosti na odběru a na společném ustanovení ve smlouvě (např. kupní, SOD).

3. Objednání zboží

Objednat zboží, nebo službu může kupující prostřednictvím internetového obchodu, elektronické pošty, telefonicky, nebo osobně. Jakákoliv forma objednávky je závazná.
Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci nebo ji sám doručuje.
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 – 446 obchodního zákoníku resp. § 601 o.z.

4. Místo dodání, poštovné, balné a doprava

Způsob dodání zboží záleží na kupujícím, kdy kupující uvede způsob dodání v objednávce. Zboží je možno vyzvednout si osobně, dodat prostřednictvím pošty nebo dopravce a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů tak, aby se předešlo poškození zboží. Potisk či popis ochranných obalů nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je identifikováno štítkem na ochranném obalu, který složí kupujícímu k identifikaci zboží.

5. Platební podmínky

Platbu za předmět smlouvy (zboží, služba) lze uhradit:

  • v hotovosti při osobním odběru
  • zálohou na BÚ prodávajícího – odeslána proforma faktura, kde je expedice uskutečněna až po její zaplacení na BÚ prodávajícího
  • dobírkou

Při neuhrazení částky budeme účtovat penále 0,05% za každý den prodlení.
 

6. Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data převzetí zboží. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Kupující doručí na vlastní náklady zboží prodávajícímu na místo a v dobu dle dohody.

Kupujícím vracené zboží musí být neporušeno, bez známek jakéhokoliv používání, v originálním obalu, s veškerým příslušenstvím, dokumentací a záručními listy. V případě opačném nelze zboží vrátit.

Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. Kupní cena bude navrácena kupujícímu způsobem dle dohody.
 

7. Informace o produktech

Veškeré uvedené technické data a informace o všech produktech v nabídce prodávajícího jsou převzaty od výrobce či dodavatele a nebereme za ně žádnou zodpovědnost.

 

Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

1.) Tento reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma  - Lamino stolařské potřeby s.r.o., Šafaříkova 1287/25, CZ - 693 01 Hustopeče, IČO:07614667 CZ07614667 a kupujícího (zákazník).

2.) V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

3.) Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

1.) Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2.) Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

3.) Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4.) Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1.) Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího.

2.) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3.) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

D. Vyřízení reklamace

1.) V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží  reklamuje přímo u firmy  Lamino stolařské potřeby s.r.o. Šafříkova 1287/25, CZ - 693 01 Hustopeče.

2.) Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi zboží (daňový doklad).

3.) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

4.) V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží do firmy prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně kabelů, manuálů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.

5.) Po řádném vyřízení reklamace odešle prodávající opravené zboží kupujícímu /zákazníkovi/.

6.) V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

7.) Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

8.) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

Kupující je povinen uvést:

 

a) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)

E. Rozsah záruky

1.) Záruka zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou

- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

- nedovolená manipulace či falšování dokladů o koupi

2.) Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem

-  vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou

- na spotřební materiál

3.) Při jakékoli reklamaci musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách

F. Odstoupení od smlouvy

1.) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem.

2.) Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud Vám tedy zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, informujte nás, prosím, telefonicky či e-mailem. Naši pracovníci se s Vámi domluví, zda si přejete zboží vyměnit, či vrátit peníze. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu: Lamino stolařské potřeby s.r.o. Šafaříkova 1287/25, CZ - 693 01 Hustopeče, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího s uvedením čísla předmětné objednávky zboží (identifikace zboží), data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím., musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím (určující je datum odeslání). Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu, kompletní, schopného dalšího prodeje. Včetně kopie dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu.

3.) Zboží je třeba dopravit prodávajícímu - zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.

4.) Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Upozornění: V žádném případě neposílejte vracené zboží na dobírku, ani jej nefakturujte. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout.

G. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. dubna 2011

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.